چکیده مقاله:

یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیله یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه ها، ساختار، سرویس ها، مدیریت و رابطه میان آنهاست. به عبارتدیگر ساختمان هوشمند ساختمانی است که کلیه اجزای داخلی آن به واسطه ای یکپارچه و ایجاد منطقیسازگار با محیط در تعامل با یکدیگرند. مدیریت یکپارچه بر مبنای معماری شهرالکترونیک دیدگاه نوینی را فراروی مدیران شهر قرار می دهد که در این میان ساختمان هوشمند یکی از ارکان اصلی در مدیریت منابع شهری و تحقق شهرداری الکترونیکی است. مقاله حاضر به بررسی جایگاه ساختمان هوشمند از منظر عضوی هوشمند در کالبد شهری و ارایه الگویی برای ایفاء نقش آن در تحقق مدیریت نوین شهری می پردازد.

کلیدواژه‌ها:

ساختمان هوشمند، مدیریت یکپارچه، شهرالکترونیک، شهرداری الکترونیک

حمید توکلی – موسسه آموزش عالی امین، گروه معماری، فولادشهر، اصفهان، ایران

سال انتشار: ۱۳۹۷

محل انتشار: دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار