خدمات شهر هوشمند حوالی

حوالی، به پشتوانه سال‌ها پژوهش، مطالعه و بررسی شهرهای هوشمند جهان و پروژه‌های هوشمندسازی و همچنین همکاری با شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف شهر هوشمند، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای، ارائه راه‌حل‌های هوشمندانه و اجرای پلتفرم شهر هوشمند در حوزه‌های ذیل است.