تماس با حوالی

دفتر مرکزی: تهران، میدان آزادی، خیابان استاد معین، تقاطع خیابان دستغیب غربی، مرکز رشد و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهری

تلفن دفتر مرکزی: ۶۲۸۵۳۱۲۵

تلفن همراه: ۰۹۹۰۰۹۹۳۰۸۷

پست الکترونیکی سازمانی: info@havaali.ir

پست الکترونیکی پشتیبانی: support@havaali.ir

پست الکترونیکی شکایات: complaint@havaali.ir